Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

Artikel 1. Algemeen
De onderhavige algemene voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op al onze leveringen van goederen en alle door ons verrichte diensten. Een algemene verwijzing door de opdrachtgever, die deze condities accepteert door het simpele feit van het verlenen zijner opdracht, naar zijn voorwaarden, wordt door ons niet aanvaard en wordt schriftelijk van de hand gewezen.

De ondertekening van de offerte en/of de betaling van de opdracht danwel een opdrachtbevestiging per e-mail wordt door ons ook gezien als acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden.

Artikel 2. Offertes
Alle offertes zijn steeds vrijblijvend. Offertes zijn persoonlijk en niet overdraagbaar zonder schriftelijke aanpassing.

Artikel 3. Prijzen
Alle genoemde prijzen in de offerte zijn geldend voor de vervaldatum.

Artikel 4. Levertijd
De levertijden worden in overleg met de klant vastgesteld, bij de levering van decoratie op locatie is de geplande tijd incl. een marge van 30 minuten. Levertijden van bedrukte ballonnen zijn vastgesteld op 2 weken tenzij anders overeengekomen.

Artikel 5. Levering
Meer- of minderleveringen van 10% zijn toegestaan. Na ontvangst van de decoratie gaat het risico van beschadiging over op de koper.

Artikel 6. Risico en eigendomsovergang
Direct nadat de goederen als geleverd gelden in de zin van artikel 4, draagt de koper het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan of door deze goederen voor hem of voor derden mocht ontstaan onverminderd het gestelde in artikel 4. Onverminderd het gestelde in het vorige lid en in artikel 5, gaat de eigendom van de goederen eerst op de koper over, zodra al hetgeen ter zake van deze goederen door de koper verschuldigd is, met inbegrip van eventuele kosten en rente, is voldaan, zulks onverminderd door derden verkregen rechten.

Artikel 7. Betaling
Voorzover niet uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen dient betaling op voorhand te geschieden. Elk beroep op verrekening zijdens onze opdrachtgever is uitgesloten. Aftrek voor contante betaling is niet mogelijk. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zijn wij gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling aan hem een rente in rekening te brengen ad 6% boven het promesse disconto van de Nederlandse Bank N.V. In afwijking van de bepalingen van artikel 43 van boek 6 van het B.W. zullen betalingen worden geacht in de eerste plaats in mindering op concurrente vorderingen te zijn geschied, ongeacht of bij de betaling andere aanwijzingen zijn opgegeven. Indien bij niet tijdige betaling tot incasso langs gerechtelijke of andere weg wordt overgegaan , wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, waaronder niet begrepen de kosten van de met de incasso belaste raadsman, welke daarnaast ten laste van de opdrachtgever komen tot het door ons betaalde of verschuldigde bedrag.

Artikel 8. Verzending
Ongeacht de waarde van de zending bepaalt de verkoper de verzendingswijze. In- en uitladingen van goederen zomede het vervoer geschieden buiten onze verantwoordelijkheid en zijn voor rekening en risico van onze opdrachtgever, behoudens voor zover dit door ons zelf verzorgd wordt met eigen auto’s.

Artikel 9. Reclame en aansprakelijkheid
Indien gebreken aan de zending niet onmiddellijk bij ontvangst kunnen worden vastgesteld, dient de opdrachtgever binnen 4 werkdagen na ontvangst van de zending de verkoper hierover schriftelijk te informeren. Reclames na het verstrijken van de genoemde termijn worden niet geaccepteerd. Reclames worden nimmer erkend, indien het geleverde op enigerlei wijze door of namens opdrachtgever dan wel diens afnemer is gebruikt, verwerkt of bedrukt. Gebreken, geconstateerd bij een deel van het geleverde, geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij of tot weigering van afname van het overige gedeelte van de partij.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade na het gebruik van de door ons geleverde decoratie en/of diensten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit het gebruiken van de te bedrukken ontwerpen, in vorm van licentie, auteursrechten en eigendomsrechten in welke vorm dan ook. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van kosten, schaden en interesse, onder andere wegens persoonlijke ongevallen en schade aan roerende en onroerende goederen. De opdrachtgever is gehouden ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesse welke voor ons mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van vorderingen van derden op ons ter zake van voorvallen, waarvoor wij niet aansprakelijk zijn ingevolge deze voorwaarden.

Artikel 10. Bedrukking
In aanvulling op bovenstaande bepaling geldt voor bedrukte goederen het volgende. Voor fouten die ontstaan door onduidelijk schrift, kunnen door opdrachtgever geen reclames geldend worden gemaakt. Voor ballondruk geldt, dat deze niet te vergelijken is met andere bedrukkingsmethoden, zodat in dit geval ten aanzien van de drukkwaliteit geen reclames erkend worden. Alle al dan niet op verzoek van opdrachtgever door of in opdracht van ons gemaakte ontwerpen, cliche’s e.d. blijven het eigendom van verkoper. Ballon bedrukkingen worden uitgevoerd na goedkeuring van de proefdruk, hierna geldt de in artikel 4 genoemde levertijd.

Artikel 11. Ontbinding
Onverminderd de ons verder toekomende rechten hebben wij het recht, indien wij door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te voeren, om zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichtingen die voor hem uit deze of enige andere met ons gesloten overeenkomst mochten voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van onze opdrachtgever wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en hebben wij het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te onze keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn, doch onverminderd de ons verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering, die wij ten laste van de opdrachtgever hebben of verkrijgen, dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 12. Annulering
Annuleringen dienen zo snel mogelijk te worden doorgegven.BalloonXL hanteert bij annulering de volgende percentages:

Tot 8 dagen voor uitvoerdatum: 15%
Tot 2 dagen voor uitvoerdatum: 75%
Binnen 2 dagen voor uitvoerdatum: 100%

Deze annuleringen zijn van toepassing op de levering van decoratie. Bij het gebruik van bedrukte ballonnen is bij annulering 100% van het orderbedrag opeisbaar.

Artikel 13. Geschillen
Alle geschillen, waaronder begrepen die geschillen welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst of naar aanleiding van overeenkomsten welke daarvan het uitvloeisel zijn, zullen met uitsluiting van ieder ander onderworpen zijn aan het oordeel van de kantonrechter of rechtbank. Het Nederlands recht is van toepassing.